Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực giám định tư pháp

Câu hỏi Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được pháp luật quy định như thế nào?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực giám định tư pháp

Câu hỏi Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực giám định tư pháp được pháp luật quy định như thế nào?

Quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu giám định tư pháp

Câu hỏi Quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu giám định tư pháp được pháp luật quy định như thế nào?

Thủ tục cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Giám định tư pháp

Câu hỏi Thủ tục cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Giám định tư pháp được pháp luật quy định như thế nào?

Thủ tục thành lập Văn phòng Giám định tư pháp

Câu hỏi Pháp luật quy định như thế nào về thủ tục thành lập Văn phòng Giám định tư pháp?

Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Câu hỏi Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp được pháp luật quy định như thế nào?

Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/6/2012

Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/6/2012 Luật này quy định về giám định viên tư ...